O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

ГРАДИ СЕ ПРЕЧИСТАЧ У СТЕПАНОВИЋЕВУ

2.4.2014.

    У оквиру реализације капиталних инвестиција предвиђених Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину, ЈП Завод за изградњу града изводи радове на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Степановићево.
Пречистач је лоциран око једног километра југозападно од самог насеља, у непосредној близини мелиорационог канала, који ће служити као реципијент пречишћених отпадних вода.
Будући комплекс пречистача простираће се на површини од 4.918 м2 и у оквиру њега ће бити изграђене и интерне саобраћајнице, јавна расвета и ограда са капијом. Планирани радови обухватају и изградњу потисног цевовода у дужини од 1.150 м, којим ће отпадне воде бити одвођене од насеља до пречистача.
Комплетно постројење уклопиће се у природни амбијент околног простора, а у том циљу биће урађено и хортикултурно уређење.
Прошле године ЗИГ је у Степановићеву инвестирао радове на изградњи преко 7 км канализационе мреже која припада сливу 2, а овогодишњим Програмом обезбеђена су средства за изградњу око још око 10,5 км мреже слива 1 и 3,  чиме ће проблем одвођења отпадних вода бити решен у целом насељу.
Извођач радова на изградњи пречистача је ГП „Градитељ НС“ ДОО Нови Сад, рок за завршетак радова је 180 календарских дана, а уговорена вредност 96.560.500,00 динара.
Изградњом пречистача створиће се услови да новоизграђена канализациона мрежа буде доведена у функционално стање и тиме допринесе побољшању комуналног стандарда у насељу Степановићево.

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ

28.3.2014.

    ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да у понедељак 31. марта 2014. године почињу радови на изградњи кружне раскрснице на Сентандрејском путу, на месту укрштања са Приморском улицом.
Сентандрејски пут,  осим што има велику улогу у одвијању транзитног саобраћаја, има и веома велики значај и у одвијању локалног саобраћаја, те као такав представља један од најоптерећенијих праваца градске саобраћајне мреже.
Раскрсница са Приморском улицом изграђена је као четворокрака површинска раскрсница са тракама за лева скретања. Како је обим саобраћаја превазишао овакав ниво каналисања токова, потребно је извршити реконструкцију раскрснице и то тако што ће се изградити кружни ток. Такво решење обезбедиће ефикасније, рационалније и безбедније одвијање саобраћаја, без настанка саобраћајних незгода, а обезбедиће се и максимална проточност возила.
У плану је изградња спољног круга од 40 метара са двотрачном саобраћајницом у кругу ширине 9 метара, као и  сигурносни прстен од камене коцке ширине 2,5 метара. Кружна раскрсница ће бити изведена са четири улазна правца како би се омогућио проток без задржавања возила и биће обележена одго-варајућом саобраћајном сигнализацијом. У сектору раскрснице постоје подземне инсталације (водовод, канализација, гас, струја...) које се по условима надлежних комуналних предузећа морају заштитити или изместити, а такође је предвиђена изградња атмосферске канализације. Изградњом нове кружне раскрснице семафори се укидају и склањају, а мења се размештај и положај бус стајалишта, бициклистичких и пешачких стаза у широј зони будуће раскрснице.
Извођач радова је ДОО Пут-инвест, а уговорена вредност износи 128.850.495 динара. Рок извођења радова је 80 дана.
Током извођења радова неће бити потпуне обуставе саобраћаја, али с обзиром на чињеницу да ће се саобраћај одвијати отежано, апелујемо на возаче да пажљиво прате новопостављену саобраћајну сигнализацију и по могућству користе друге, алтернативне правце како би избегли ову раскрсницу.
Сви планирани радови допринеће ефикаснијем, рационалнијем и безбеднијем одвијању саобраћаја на траси Сентандрејског пута, важног улазног правца у Нови Сад на којем се свакодневно одвија интензиван транзитни саобраћај.

И СТАНОВНИЦИ БУДИСАВЕ ДОБИЈАЈУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

28.3.2014.

    ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да почињу радови на изградњи канализационе мреже у Будисави, који обухватају слив 2, односно  улице у центру насеља.
Иако је уговор о изградњи канализације закључен још 15. маја 2012. године, тек након што је од Фонда за капитална улагања, као финансијера, добијена сагласност за увођење извођача у посао, створили су се услови да се крене са реализацијом ове капиталне инвестиције.

  цео текст...

ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛОШ ВУЧЕВИЋ И АМБАСАДОР МАЈКЛ ДЕВЕПОРТ ПОСЕТИЛИ ЗИГ

24.3.2014.

    Шеф делегације Европске уније у Србији, Мајкл Девенпорт, и градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, 21. марта 2014. године посетили су ГИС центар у ЈП Завод за изградњу града, где им је домаћин био директор предузећа, Горан Вишњић.
Географски информациони систем (ГИС) један је од успешно остварених пројеката који је финансирала делегација ЕУ у Републици Србији, а који је реализован од стране Завода за изградњу града.

  цео текст...
 Ride across Europe

ОБАВЕШТЕЊЕ

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду обавештава јавност да је дана  06.01.2014. године у Служ-беном гласнику Републике Србије бр. 1/2014, објављена Одлука Уставног суда брoj IУ-1451/2010, којом је утврђено да одредбе члана 22. став 4. до 6, члана 24.став 2, члана 25. и члана 26. став 2. Одлуке о мерилима за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист града Новог Сада" број 60/10, 23/11, 51/11, 55/12 и 26/13) нису у сагласности са законом.
Наведеном Одлуком престала су да важе следећа умањења накнаде:
умањење накнаде у случају плаћања у целости (50% за исплату у целости, 40% за исплату преосталог износа недоспелог дуга по раније закљученом уговору и 40% за исплату у целости обрачунате накнаде за разлику између изграђене и уговорене површине објекта);
умањење накнаде од 40% уколико се накнада плаћа 10% а преостали износ у року од 6 месеци.

ОДРЖАНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

23.4.2014.
продата парцела 2214/8 К.О. Нови Сад I за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде у радној зони "Север I"

НАРЕДНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Парцела 2260/7 К.О. Нови Сад I, 3.185m2, за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде и производног занатства северно од Пута Новосадског партизанског одреда у радној зони "Север II"
пријаве се примају 6.5.2014. 9-14 ч
јавно надметање је 7.5.2014. у 10 ч

Contract title:
Procurement of hydro-mechanical equipment for project: Harmonized activities related to extreme water management events – especially flood, inland inundation and drought
Publication reference:
HUSRB/1203/121/145-5.1.3

Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad intends to award a supply contract for hydro-mechanical equipment consisting of submersible pumps for five pumping stations including delivery pipelines, fittings, valves and installation into the existing pumping stations of the sewer manhole. Besides, electric wiring of the electric motor drive along with the remote supervision and control equipment is to be connected. The procurement will include the equipment, transport and installation costs in Novi Sad with financial assistance from the IPA programme of the European Union. The tender dossier is available from website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

The deadline for submission of tenders is September 27th 2013, 14.00h (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

INVITATION TO TENDER

TENDER DOSSIER

DRAWINGS

MINUTES OF MEETING No. 1

CORRIGENDUM No. 1

CORRIGENDUM No. 2

CLARIFICATIONS

CORRIGENDUM No. 3

ANNEX II & III - TECHNICAL SPECIFICATIONS & TECHNICAL OFFER

IMPORTANT NOTIFICATION REGARDING TENDER OPENING OF SESSION

Due to unavailability of the committee members, tender opening session will be postponed. The tenders will be opened in public session on October 07th 2013.; 11.00h (Local time) at Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, Stevana Branovackog br. 3, 21000 Novi Sad by the Committee appointed for the purpose.

NOTE: Deadline for submission of tenders is not changed and it is October 04th 2013, 14.00h (local time).


МАПА НОВОГ САДА Више о мапи...

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2014

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 70/2013 и 13/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
 
 Мапа зона 

Закон о легализацији
("Сл. гласник РС", бр. 95/2013)

ПОЗИВ
ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

   Дана 1. новембра 2013. године ступио је на снагу Закон о легализацији објеката ("Службени гласник РС" број 95/13), којим је прописано да ће се поступци за легализацију започети пре ступања на снагу овог закона, по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до дана ступања на снагу новог закона, окончати по одредбама овог закона.

Позивамо власнике бесправно изграђених објеката који су, у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, поднели захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта по Закону о планирању и изградњи,  да се јаве у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, ради преузимања документације и достављања исте надлежној Управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, Радничка 2, како би своје право на легализацију објекта остварили у законом прописаним роковима.

Након што Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада провери испуњеност услова за легализацију објекта, у складу са новим Законом о легализацији објеката, стећи ће се услови за обрачунавање и уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

Документација се може преузети у просторијама ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3.


ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2014.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацији од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs


Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
 за Microsoft Internet Explorer mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад