O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

ГРАД НУДИ ЗЕМЉИШТЕ ИНВЕСТИТОРИМА

27.11.2015.

   ЈП Завод за изградњу града расписало је оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада за пет грађевинских парцела  укупне вредности  скоро милион евра.  
Посебно су интересантне и атрактивне за потенцијалне инвеститоре три парцеле, свака преко 3.000 квадратних метара, које се налазе у радној зони Север 2, северно од Пута Новосадског партизанског одреда. Намењене су за  изградњу привредних и производних објеката, спратности П - П+1 (макс. П+2).
Битна чињеница да су инвеститори производних погона на основу Закона о планирању и изградњи ослобођени плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и чињеница да су парцеле опремљене, свакако ће утицати на већу заинтересованост учесника за учешће на јавном надметању за продају земљишта.
Пракса је показала да је један од значајнијих критеријума за заинтересованост улагача управо степен опремљености земљишта због чега је Завод пре два месеца инвестирао у комунално опремање овог локалитета. Изградњом водоводне и канализационе мреже, коловоза и јавног осветљења формирана је Улица Нова, која повезује Привредникову и Пут новосадског партизанског одреда и управо ту се налазе ове три парцеле (2252/4, 2255/11 и 2256/1 К.О. Нови Сад I). Тиме је ова локација постала још атрактивнија за привлачење инвеститора опредељених за улагање у производне погоне, а самим тим и отварање нових радних места у нашем граду.
Највећа парцела (преко 4.200 квадрата), коју је Завод огласио, је парцела број 2387/4 К.О. Нови Сад IV на Руменачком путу, а намењена је за изградњу пословних објеката на улазном правцу у Град (трговина, угоститељство, услужно занатство, услуге...).
У Улици Јанка Чмелика Завод продаје парцелу 5640/1 К.О. Нови Сад I површине 221 m², која је такође комунално опремљена, a намењена je за изградњу пословно-стамбеног објекта.
Пријаве за јавна надметања за свих пет локација примаће се 14.12.2015. године у просторијама ЈП Завод за изградњу Града које се налазе у Новом Саду, у Улици Стевана Брановачког број 3.
Јавна надметања за свих пет локација спровешће се сутрадан, 15.12.2015. године, такође у просторијама Завода.
Поред ових пет парцела чија продаја је већ оглашена, у сутрашњим дневним новинама биће објављен јавни оглас о отуђењу парцеле број 2094/1 К.О. Нови Сад I која се налази у радној зони Север I и намењена је за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде.
Све додатне информације могу се добити у просторијама Завода, у Служби правних послова, телефон 021/4889-263 или на сајту Завода.


РАДОВИ У УЛИЦИ ЦАРА ЛАЗАРА У ФУТОГУ

17.11.2015.

Данас, 17.11.2015. године, Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић и в.д. директора ЈП Завод за изградњу града, Дејан Мандић, обишли су почетак радова на изградњи саобраћајних површина у Улици цара Лазара у Футогу. Уговорени радови односе се на деоницу од Фрушкогорске до Партизанске улице у дужини од 1.150м.
цео текст...

САНИРАНЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА НОВОМ НАСЕЉУ

13.11.2015.

Данас, 13.11.2015. године, Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић и в.д. директора ЈП Завод за изградњу града, Дејан Мандић, обишли су завршене радове на санацији пешачке стазе на Новом насељу у блоку између улица Сељачких буна и Душана Даниловића. С обзиром на то да су пешачке стазе на овој локацији биле у изузетно лошем стању, постојала је потреба за њиховом потпуном реконструкцијом, у укупној дужини од око 700 м. 
цео текст...

КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА СВЕ СТАНОВНИКЕ САЈЛОВА

26.10.2015.

Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић и в.д. директор ЈП Завод за изградњу града, Дејан Мандић, отворили су радове на изградњи канализационе мреже у преосталих шест улица на Сајлову.  У оквиру ових радова биће изграђено око 2,8 км канализационе мреже која обухвата улице Милоша Крне, Николе Беговића, Сајлово XXVI, Сајлово XXVIII, Сајлово XXX Сајлово XXXI. Такође ће се градити и још једна релејна црпна станица која ће бити лоцирана у Улици Горње Сајлово.
цео текст...

ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ
ТРГА РЕПУБЛИКЕ

22.10.2015.

Члан Градског већа за комуналне послове Владимир Стојковић и в.д. директора ЗИГ-а, Дејан Мандић, обишли су завршене радове на партерном уређењу Трга Републике. Том приликом презентовано је и будуће хортикултурно решење Трга. Том приликом презентовано је и будуће хортикултурно решење Трга. 
цео текст...
 Ride across Europe

ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање 30.12.2015.
пријаве се примају 29.12.2015.
Google Street View

јавно надметање 15.12.2015.
пријаве се примају 14.12.2015.

Google Street View

Изградња објекта планираног за централне функције у оквиру пословања на улазном правцу у град (трговина, угоститељство, услужно занатство, услуге, култура) у Новом Саду, Улица Руменачки пут
Google Street View

Изградња пословно-стамбеног објекта у Новом Саду, Улица Јанка Чмелика бр. 94

ГИС

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2015

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 69/2014, 32/2015 и 54/2015)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
Зоне за обрачун висине накнаде
Износ накнаде по зонама
и намени објеката

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015 и 44/2015)
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - I полугодиште 2015. (Републички завод за статистику)
Зоне за обрачун доприноса
Износ доприноса по зонама
и намени објеката

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, септембар 2015.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.
Попуњен захтев се може поднети:
поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
факсом на број (021)4889-341
електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива актуелности | Линкови | Контакт | English
mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад