O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «МАПА ЛОКАЦИЈА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
У ФУТОГУ

27.02.2015.

   У циљу решавања проблема одвођења површинских вода у насељу Футог, ЈП Завод за изградњу града наставља радове на изградњи атмосферске канализације у Улици браће Бошњак.
Прошле године у овој улици изграђена је атмосферска канализација у дужини од око 400 м, од Улице Степе Степановића до канала В-800. Тренутно се обављају радови у другом делу улице, на деоници од Улице Степе Степановића до Улице цара Лазара.
Завршетком свих предвиђених радова у потпуности ће се реализовати изградња атмосферске канализације и колектора за одвођење атмосферских вода у Улици браће Бошњак.
Битно је истаћи да ће се изградњом колектора решити и проблем одвођења површинских вода из Улице Светозара Марковића, део слива из Улице цара Лазара и околних улица чији је нагиб терена према Улици браће Бошњак
Са обе стране саобраћајнице у Улици браће Бошњак постоје отворени канали који функционишу као упијајући, а који су, због неадекватног одржавања, на појединим местима и затрпани.  У оквиру предвиђених радова дно канала ће се обложити бетоном како би се атмосферске воде сливале у шахтове и одводиле у колектор који се гради на парној страни улице и изнад којег ће такође бити постављене бетонске каналете. Колектором, дужине од око 1200 м, атмосферске воде ће даље бити одвођене до канала В-800. Уговорена вредност ове инвестиције је преко 11 милиона динара, извођач радова је ГП „Градитељ НС“ ДОО, а предвиђено је да радови буду завршени у року од 60 календарских дана.

ЗИГ ОСВЕТЉАВА ШКОЛСКА ДВОРИШТА

26.02.2015.

У циљу побољшња услова боравка ученика и веће безбедности деце у школама, ЈП Завод за изградњу града завршава изградњу јавног осветљења у дворишту ОШ „Душан Радовић“ на Клиси. Безбедност наших суграђана, посебно најмлађих,  је најважнија и стога се улажу напори да се што пре обезбеде услови и тамо где је неопходно изгради ново јавно осветљење јер ће се тиме осигурати безбедност и сигурност наше деце  – изјавио је директор ЗИГ-а, Горан Вишњић.
Тренутно је у току завршна фаза изградње јавног осветљења у дворишту ОШ „Душан Радовић“ на Клиси.
цео текст...

ЗАВРШЕНО УРЕЂЕЊЕ ЈОШ ЈЕДНОГ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА У ГРАДУ

24.02.2015.

Са великим задовољством обавештавамо јавност да је успешно реализована још једна инвестиција ЗИГ-а, која ће највише обрадовати наше мале Новосађане на Телепу.
Наиме, завршени су радови на  уређењу школског дворишта ОШ „Никола Тесла“ на Телепу, које је иначе једно од највећих школских дворишта на територији града. Ова површина је била у изузетно лошем стању, а како смо желели школарцима да омогућимо безбеднији и пријатнији боравак, приступило се његовој реконструкцији на велико задовољство ученика који похађају ову школу.
цео текст...

ПОЧЕЛО УРЕЂЕЊЕ УЛИЦЕ ПОЛГАР АНДРАША

19.02.2015.

ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да су јуче, 18. фебруара 2015. године почели радови на уређењу Улице Полгар Андраша, на деоници од Милутина Бојића до Улице Павлека Мишкине.
Ова улица се налази на Телепу и представља потпуно неуређену површину коју је неопходно комунално средити, а становницима овог дела града омогућити примереније и лакше услове за живот.
цео текст...

ЈОШ ЈЕДАН ДЕО БУДИСАВЕ ДОБИЈА КАНАЛИЗАЦИЈУ

10.02.2015.

ЈП Завод за изградњу града почетком фебруара почело је радове на изградњи канализационе мреже у насељу Будисава, чиме су настављене инвестиционе  активности од прошле године у циљу решавања једног од најкрупнијих комуналних проблема овог насеља.
Комплетна канализациона мрежа Будисаве је, према пројектној документацији, подељена у четири слива, а тренутно се изводе радови на изградњи мреже која припада сливу 3 и простире се у североисточном делу насеља.
цео текст...

КРАЈ РАДОВА У УЛИЦИ ОЛГЕ ПЕТРОВ

6.02.2015.

ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да су радови у Улици Олге Петров, који су подразумевали изградњу нових саобраћајних површина, водоводне и канализационе мрежу као и новог јавног осветљења, завршени и улица је, као и њен околни простор, добила потпуно нови изглед.
цео текст...

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ЦЕВОВОДА ИЗМЕЂУ
КИСАЧА И РУМЕНКЕ

5.02.2015.

ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да су у понедељак, 2. фебруара, почели припремни радови на изградњи повезног цевовода, дугог око 5.800 м, којим ће  отпадне воде читавог насеља Кисач бити одвођене до пречистача у Руменки, чија изградња је такође у току. Предвиђено је да се отпадне воде насеља Кисач, од главне црпне станице у Улици Јанка Гомбара, одводе трасом регионалног пута Р-127 на деоници Кисач-Руменка, са преласком преко канала ДТД и даље кроз Руменку до колектора у Косовској улици, одакле се даље шаљу до постројења за пречишћавање
цео текст...
 Ride across Europe

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОДРЖАНО 23.01.2015.
Две парцеле за изградњу објеката за породично становање у Сремској Каменици - Мишелук II - 4124/9 *ПРОДАТО* и 4125/7 *ПРОДАТО*

Contract title:
Procurement of hydro-mechanical equipment for project: Harmonized activities related to extreme water management events – especially flood, inland inundation and drought
Publication reference:
HUSRB/1203/121/145-5.1.3

Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad intends to award a supply contract for hydro-mechanical equipment consisting of submersible pumps for five pumping stations including delivery pipelines, fittings, valves and installation into the existing pumping stations of the sewer manhole. Besides, electric wiring of the electric motor drive along with the remote supervision and control equipment is to be connected. The procurement will include the equipment, transport and installation costs in Novi Sad with financial assistance from the IPA programme of the European Union. The tender dossier is available from website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

The deadline for submission of tenders is September 27th 2013, 14.00h (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

INVITATION TO TENDER

TENDER DOSSIER

DRAWINGS

MINUTES OF MEETING No. 1

CORRIGENDUM No. 1

CORRIGENDUM No. 2

CLARIFICATIONS

CORRIGENDUM No. 3

ANNEX II & III - TECHNICAL SPECIFICATIONS & TECHNICAL OFFER

IMPORTANT NOTIFICATION REGARDING TENDER OPENING OF SESSION

Due to unavailability of the committee members, tender opening session will be postponed. The tenders will be opened in public session on October 07th 2013.; 11.00h (Local time) at Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, Stevana Branovackog br. 3, 21000 Novi Sad by the Committee appointed for the purpose.

NOTE: Deadline for submission of tenders is not changed and it is October 04th 2013, 14.00h (local time).


ГИС

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2015

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 69/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
 
 Мапа зона 

Закон о легализацији
("Сл. гласник РС", бр. 95/2013)

ПОЗИВ
ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

   Дана 1. новембра 2013. године ступио је на снагу Закон о легализацији објеката ("Службени гласник РС" број 95/13), којим је прописано да ће се поступци за легализацију започети пре ступања на снагу овог закона, по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до дана ступања на снагу новог закона, окончати по одредбама овог закона.
Позивамо власнике бесправно изграђених објеката који су, у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, поднели захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта по Закону о планирању и изградњи,  да се јаве у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, ради преузимања документације и достављања исте надлежној Управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, Радничка 2, како би своје право на легализацију објекта остварили у законом прописаним роковима.
Након што Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада провери испуњеност услова за легализацију објекта, у складу са новим Законом о легализацији објеката, стећи ће се услови за обрачунавање и уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.
Документација се може преузети у просторијама ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3.


ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2014.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацији од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
 за Microsoft Internet Explorer mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад