O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «МАПА ЛОКАЦИЈА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА СВЕ СТАНОВНИКЕ САЈЛОВА

26.8.2015.

   У складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину, ЈП Завод за изградњу града завршава поступак јавне набавке за изградњу канализационе мреже у неколико преосталих улица у Сајлову.
Отварање пристиглих понуда заказано је за 04. септембар, а након потписивања уговора са одабраним извођачем радова, стећи ће се услови за реализацију ове инвестиције, чиме ће у овом насељу комплетно бити решен један од најкрупнијих сегмената инфраструктурне опремљености.
Пре две године ЗИГ је у Сајлову изградио преко 15 км канализационе мреже и две црпне станице тако да су домаћинства у тридесет три улице већ добила кућне прикључке.
У овој фази биће изграђено око 2,8 км канализационе мреже која обухвата улице Милоша Крне, Николе Беговића, Сајлово XXVI, Сајлово XXVIII, Сајлово XXX Сајлово XXXI. Такође ће се градити и још једна релејна црпна станица која ће бити лоцирана на зеленом појасу у Улици Горње Сајлово. Новоизграђена мрежа омогућиће прикључење свих постојећих и планираних објеката чиме ће проблем одвођења отпадних вода у потпуности бити решен у читавом насељу.
Напомињемо да су ове године у Сајлову изведени и радови на изградњи јавног осветљења у свим оним улицама у којима га до сада није било, а извршена је и замена старих сијалица на постојећим стубовима, чиме је раније изграђено осветљење постало знатно функционалније. Тиме је омогућено да читаво насеље Сајлово буде покривено јавним осветљењем што у значајној мери доприноси повећању безбедности и грађанима олакшава кретање у вечерњим часовима.
Изградња канализације и јавног осветљења представља наставак решавања бројних комуналних проблема и још један корак усмерен ка комплетном уређењу насеља Сајлово које броји око 5000 становника, а удаљено је свега 8 км од центра града.

ЗИГ ПОКРЕЋЕ НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

14.8.2015.

У складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину, који је усвојила Скупштина Града Новог Сада, у ЗИГ-у се интензивно ради на покретању преко 15 поступака јавних набавки за више значајних инвестиционих пројеката чија ће реализација уследити у наредном периоду.

цео текст...


ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ПРЕЧИСТАЧА У СТЕПАНОВИЋЕВУ

24.7.2015.

После пречистача у Ковиљу и Руменки, још једно насеље на територији Града Новог Сада добило је постројење за пречишћавање отпадних вода. Пречистач у Степановићеву изграђен је на око 1,5 км  југозападно од самог насеља, на површини од скоро 5000 м². У оквиру комплекса пречистача изграђена је управна зграда, 2 базена, црпна станица, интерне саобраћајнице, јавно осветљење, ограда око целог комплекса, потисни цевовод којим ће отпадне воде бити одвођене од црпне станице до пречистача и одвод пречишћене воде до реципијента (мелио-рационог канала).
цео текст...

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА У РУМЕНКИ

16.7.2015.

ЈП Завод за изградњу града успешно је реализовало још један инвестициони пројекат значајан за унапређења комуналне инфра-структуре на подручју Града Новог Сада.
После пречистача у Степановићеву и Ковиљу, завршена је изградња и трећег постројења за пречишћавање отпадних вода. Обављени су сви предвиђени грађевински радови и уграђена је потребна хидромашинска и електро опрема, тако да очекујемо да пречистач у Руменки заједно са скоро 7км мреже коју смо изградили прошле године, ускоро буде у функцији“ – изјавио је Горан Вишњић, директор ЈП Завод за изградњу града.
цео текст...
 Ride across Europe

ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање одржано 6.8.2015.


јавно надметање одржано 22.7.2015.
ГИС

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2015

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 69/2014 и 32/2015)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
Зоне за обрачун висине накнаде
Износ накнаде по зонама
и намени објеката

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015 и 33/2015)
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији (Републички завод за статистику)
Зоне за обрачун доприноса
Износ доприноса по зонама
и намени објеката

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, јуни 2015.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
факсом на број (021)4889-341
електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад